Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter för antagande och hantering av kunder och uppdrag.

Bakgrund

Personuppgiftsansvarig för behandlingen och personuppgifterna är Konsult AB Marginalen, org nr 556458-4299, adress Adolf Fredriks kyrkogata 8, 100 41 Stockholm. När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information.

Uppdragstagarens behandling av personuppgifter

 

Uppdragstagaren kommer alltid behandla personuppgifter enligt gällande rätt.

De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från dels från kunden och dess koncernbolag (om tillämpligt), dels annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller andra allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera uppdraget och kundrelationen. Denna behandling är nödvändig inför ingående och för fullgörande av avtal

Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, kontroll av verklig huvudman, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Uppdragstagaren och är nödvändig för Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet.

I samband med registrering av kunden kan Uppdragstagaren även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder kunden inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Uppdragstagaren kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för konsultens finansiell redovisning. Denna behandling är nödvändig för fullgörande av avtal och Uppdragstagarens berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

Uppdragstagaren kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning, e-postadresser m.m. för att informera om seminarier och andra event som Uppdragstagaren anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Uppdragstagaren berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.

Mottagare av informationen

Uppdragstagaren är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Uppdragstagaren kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Uppdragstagaren i syfte att kontrollera och upprätthålla Uppdragstagarens opartiskhet och självständighet,

att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Uppdragstagaren kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Uppdragstagaren ska kunna ta tillvara sina intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler eller myndighetsbeslut.

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud? Skicka in ett kontaktformulär så återkommer vi inom kort.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen och personuppgifterna är Konsult AB Marginalen, org nr 556458-4299, Box 26134, 100 41 Stockholm och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Konsult AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Uppdragstagaren ansvarar för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Uppdragstagarens system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget. 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Uppdragstagaren skyldig att bevara dokumentationen avseende detta under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet eller möjligt att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte

heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Uppdragstagaren att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. Uppdragstagaren kan komma att spara personuppgifter för andra ändamål än på grund av avtalsförhållandet, t ex under sju år för att uppfylla lagkrav angående bokföring samt upp till tio år för motverkande av penningtvätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Uppdragstagaren och har därmed rätt att få ett registerutdrag från Uppdragstagaren.

Den registrerade har också rätt att vända sig till Uppdragstagaren för att
a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
c) invända mot behandlingen,
d) under vissa förutsättningar, och om Uppdragstagaren behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke,

få en kopia av de personuppgifter från Uppdragstagaren som Kunden själv har tillhandahållit till Uppdragstagaren och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Den registrerade begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Uppdragstagaren i det enskilda fallet. I vissa fall kan Uppdragstagaren inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

När det gäller Uppdragstagarens personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Den registrerade kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Bankens personuppgiftsbehandling via imy@imy.se eller
tel. nr 08-657 61 00