Vad är ett skuldebrev?

Skuldebrev är det avtal du undertecknar när du lånar pengar av någon, oftast en bank som Marginalen. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på skulden och utgör också ett bevis på att lånet existerar.

I skuldebrevet ska innehålla alla viktiga detaljer om lånet som lånebelopp, hur och när lånet ska betalas tillbaka och vilken ränta som gäller specificeras. I dagligt tal kallas skuldebrev ofta låneavtal, lånehandling eller kreditavtal. Även det äldre begreppet revers förekommer. Skuldebrev regleras av lagen om skuldebrev (1936:81) 

Varför används skuldebrev?

Skuldebrevet är ett bindande avtal och därför en trygghet både för både låntagaren och den som lånar ut pengarna. Om det endast finns ett muntligt avtal blir det svårt att bevisa vad som egentligen gäller om en tvist om villkoren skulle uppstå. Det är därför klokt att upprätta ett skuldebrev även om både låntagaren och långivaren är privatpersoner, till exempel om du lånar ut pengar till en vän. 

Har du fått ett skuldebrev? 

Grattis! Det innebär att banken är klar med sin kreditprövning och kommit till slutsatsen att du uppfyller alla lånevillkor. I de flesta fall är det nu bara att underteckna skuldebrevet och skicka in det till långivaren. När banken fått in det undertecknade skuldebrevet kommer lånet betalas ut till dig. 

När skuldebrevet är undertecknat och mottaget av banken har du ingått ett bindande avtal med långivaren. Du är nu gäldenär och banken är borgenär. Skuldebrevet är ett formella beviset på att skulden existerar och att du är skyldig att följa de villkor som specificeras i avtalet. 

Skuldebrevet är giltigt till och med den dag du har betalat tillbaka hela skulden tillsammans med tillhörande ränteavgifter och andra kostnader. Det är därför viktigt att du läser igenom skuldebrevet noggrant innan du skriver på. 

Vad innehåller ett skuldebrev?

Ett giltigt skuldebrev ska (minst) innehålla följande uppgifter. 

  • Parterna (långivaren och låntagaren)
  • Lånebelopp
  • Ränta och avgifter (aviavgift, uppläggningsavgift, etc.)
  • Amorteringstid
  • Villkor för återbetalning (t.ex. rak amortering eller annuitetslån)
  • Villkor för sen betalning (dröjsmålsavgifter m.m.)
  • Eventuella övriga villkor

Om skuldebrevet avser lån till privatpersoner ska det enligt lag alltid innehålla information om den effektiva räntan för lånet.

Det finns gott om mallar för skuldebrev på nätet. De fungerar bra som exempel på hur ett skuldebrev ska se ut. Man bör dock var försiktig med mallarna och inte använda en generisk mall för skuldebrev rakt av om man exempelvis lånar ut pengar till någon privat. Det är långt ifrån säkert att mallen stämmer överens med de villkor du och låntagaren kommit fram till. 

Enkla  och löpande skuldebrev

Skuldebrev kan skilja sig åt en hel del beroende på vilken typ av lån de gäller. Olika långivare använder också olika mallar för sina skuldebrev. Skuldebreven kan dock delas in i två huvudkategorier: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. 

Enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev används främst när både långivaren och låntagaren är privatpersoner. De är alltid utställda till en specifik namngiven person. Det ska tydligt framgå vem som är låntagare och vem som är långivare i brevet. Enkla skuldebrev är inte avsedda att överlåtas, men det är möjligt.  För att en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev ska vara gälla krävs att att gäldenären informeras om bytet. Meddelandet som skickas till gäldenären när skuldebrevet överlåts kallas denuntiation. Den nya fordringsägaren inget rättsligt skydd för sitt krav förrän denuntiation har skett. 

Löpande skuldebrev

Den vanligast förekommande varianten av skuldebrev är löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev är till skillnad från de enkla avsedda att fritt överlåtas och kan säljas till en annan part. Om du tecknar ett privatlån hos en bank som Marginalen är det alltid löpande skuldebrev som används. De löpande skuldebreven kan i sin tur delas upp i de två underkategorierna innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. 

Innehavarskuldebrev

Ett innehavarskuldebrev är utställt till innehavaren. Något som betyder att den som för tillfället kan visa upp det fysiska skuldebrevet är fordringsägare och kan kräva pengar av låntagaren. Det kan vara vem som helst som har skuldebrevet i sin ägo. Alla löpande skuldebrev där det inte anges vem som är borgenär räknas som innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är utställt till en specifik borgenär eller ​till order.​ De kan överlåtas till vem som helst. Det är möjligheten att överlåta brevet som är order. Det måste anges i skuldebrevet vem som är den nya borgenären för att en eventuell överlåtelse ska vara giltig. Orderskuldebrevet är ett tryggare avtal än innehavarskuldebrev.  Om du blir av med ett innehavarskuldebrev kan vem som som helst som hittar brevet kräva in skulden i ditt ställe. 

Lånelöfte och skuldebrev, vad är skillnaden?

Skuldebrevet är ett juridiskt bindande avtal och ett bevis på att du ingått en skuldrelation med långivaren. Lånelöftet däremot, är precis namnet antyder, ett löfte om du kan låna ett visst belopp hos banken. Lånelöftet kan liknas vid ett prisförslag, en offert eller förhandsbesked. I ett lånelöfte specificeras hur mycket du kan låna och vilka villkor som gäller för lånet. Men det är inte ett juridiskt bindande avtal. Om du väljer att acceptera lånevillkoren och uppfyller bankens krav kommer de att skicka ett skuldebrev till dig som sedan skriver på. Pengarna betalas ut först när banken har fått det undertecknade skuldebrevet. 

Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

När din skuld är delvis eller helt återbetald är det viktigt att du får ett uppdaterat skuldebrev där detta är antecknat. Om det inte antecknas i skuldebrevet att skulden är betald riskerar du i värsta fall att tvingas betala samma skuld (eller delar av den) en gång till. 

När hela lånet är återbetalt bör du  också se till att få tillbaka originalversion av skuldebrevet och förstöra det. Alternativ se till att det uppdateras med information om att skulden är betald.