Fullmakt - Vad är en fullmakt och när behövs den?

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

När kan en fullmakt användas?

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

Hur skrivs en fullmakt?

En fullmakt kan se ut på flera sätt. Det är möjligt att skriva en fullmakt själv och det kan fungera bra vid enklare ärenden. Generellt är det dock bäst att kolla om det finns en färdig fullmakt som är utformad särskilt för ärendet du vill att ombudet ska utföra. Marginalen har färdiga fullmaktsmallar som du kan använda om du vill att någon annan utför bankärenden i ditt namn.

Det finns det inga lagstadgade krav som säger att fullmakt ska se ut på ett visst sätt. Viktigast är att fullmakten är tydlig och det är klart definierat vad ombudet har rätt att göra, var fullmakten gäller och hur länge. Fullmakter utan tidsbegränsning kan användas men oftast är det klokt att ange en tidsperiod på fullmakten och sedan utöka den om så behövs.

Obligatoriska uppgifter på en fullmakt:

  • Fullmaktsgivarens namn
  • Ombudets namn
  • Specifikation: Vad fullmakten gäller
  • Namnteckning
  • Datum

Måste en fullmakt vara bevittnad?

Det finns inga formella krav i avtalslagen som slår fast att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Men i många fall kan det ändå krävas att fullmakten är bevittnad och undertecknad av en eller eller flera personer. Vissa banker kräver exempelvis bevittnade fullmakter för att minska risken för bedrägerier.

Kan man dra tillbaka en fullmakt?

En fullmakt kan återkallas när som helst, oavsett vad den gäller. Ibland finns det särskilda regler för hur fullmakten ska dras tillbaka för att återkallandet ska vara giltigt. Grundregeln är att en fullmakt är återkallad så fort ombudet har informerats om att fullmakten inte längre är giltig. Det är fullmaktsgivarens ansvar att se till att ombudet/ombuden informeras om att fullmakten inte längre gäller.

Olika typer av fullmakt

En fullmakt är ett dokument som en person rätt att göra saker och ta beslut i en persons ställe, som att utföra bankärenden. Men det finns andra typer av fullmakt.

Generalfullmakt

En generalfullmakt är en fullmakt utan begränsningar. Generalfullmakten ger ombudet/fullmaktstagaren rätt göra allt som fullmaktsgivaren själv kan göra. En vanlig fullmakt ger endast rätt att utföra de handlingar som specificeras i fullmakten. De beslut som ombudet fattar åt fullmaktsgivaren är rättsligt giltiga.

Ställningsfullmakt

En ställningsfullmakt är precis som en vanlig fullmakt ett juridiskt bindande avtal mellan två personer, fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Ett exempel på ställningsfullmakt är vanliga anställningsavtal. En anställd på ett företag har till exempel rätt att vidta åtgärder, fatta beslut och köpa eller sälja produkter i företagets namn även om det inte finns en särskild fullmakt med tydliga regler för detta.

Toleransfullmakt

En typ av fullmakt genom rättsligt prejudikat. Toleransfullmakten regleras inte i någon lagtext men har varit föremål för en domstolsförhandling som i sin tur skapat en praxis. Om en person vid upprepade tillfällen eller en längre tid haft fullmakt att använda en annan persons kontokort för att göra inköp kan det anses att denne även i fortsättningen har fullmakt att
göra nya inköp, även om inget nytt fullmaktsavtal upprättats. Men det ska finnas goda skäl att anta att de handlingar som den tidigare fullmakten tillåter fortfarande behövs.

Intressebevakningsfullmakt

Intressebevakningsfullmakten gäller automatiskt om fullmaktsgivaren inte längre kan sköta viktiga ärenden själv. Vanliga orsaker är att någon är sjuk eller skadad och därför inte längre är förmögen att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Intressefullmakten kan då ge en person rätt att betala räkningar eller utföra bankärenden även om fullmaktsgivaren inte uttryckligen gett sin medgivande till detta. Intressebevakningsfullmakter är så länge inte giltiga i Sverige, något som kan komma att ändras om ett fullmakt av den här typen prövas rättsligt.

Framtidsfullmakt

En relativt ny fullmakt som blev giltig i Sverige först 1 juli 2017. Framtidsfullmakten har flera likheter med intressebevakningsfullmakten. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du ge någon tillåtelse att utföra handlingar och fatta beslut i ditt namn om du vet att du inte kommer att vara förmögen att göra det själv i framtiden.

Framtidsfullmakten blir giltig om du inte kan ta hand om viktiga ärenden på grund av skador, psykisk sjukdom, demens och liknande. Tanken är att framtidsfullmakten ska fungera ett som alternativ till att utse en särskild förvaltare eller god man och ge personer större möjligheter att själva välja vem som sköter deras ärenden. För att framtidsfullmakten ska vara giltig krävs att den bevittnas av minst två personer.

Prokura

Prokura eller handelsfullmakt är en fullmakt som används vid rättsliga frågor som rör bolag. En prokura-fullmakt kan utfärdas av handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare men gäller inte i aktiebolag. En prokura-fullmakt ska registreras hos Bolagsverket för att vara giltig.

En prokura ger förhållandevis stora rättigheter till fullmaktstagaren. Denne har rätt att företräda bolaget och fatta beslut i alla frågor frånsett köp och försäljning av fastigheter. Om en fullmakt behövs och företaget är ett aktiebolag ska i stället en generalfullmakt användas.