Vad är denuntiation?

Denuntiation används när ett enkelt skuldebrev (det avtal du skriver under när du tecknar ett lån) skrivs över på en ny borgenär. Denuntiation är det formella namnet på meddelandet som skickas till gäldenären och bekräftar att skuldebrevet fått en ny ägare.

Regler vid denuntiation

De enkla skuldebreven är utställda till en specifik, namngiven fysisk eller juridisk person. De är inte avsedda att överlåtas som löpande skuldebrevet. Trots detta är det möjligt skriva över ett enkelt skuldebrev på en ny borgenär. Vid överlåtelse av enkla skuldebrev gäller två krav. Dels får villkoren som gäller för skulden inte ändras till gäldenärens nackdel.  Det är till exempel inte tillåtet att höja räntan eller lägga till nya avgifter som inte var med i det ursprungliga skuldebrevet. 

Ett annat krav vid överlåtelse av ett enkelt skuldebrev är just att en denuntiation görs. Överlåtelsen blir giltig först när låntagaren informerats om skulden nu har en ny fordringsägare. För innehavarskuldebrev krävs inte denuntiation eftersom de redan från början är avsedda att fritt överlåtas.

Hur går en denuntiation till?

När en skuld som regleras av ett enkelt skuldebrev skrivs över på en ny fordringsägare ska låntagaren informeras så snabbt som möjligt. Om låntagaren inte informerats kan den nya fordringsägaren inte kräva tillbaka pengar som felaktigt betalats till den tidigare långivaren. Av den anledningen har den nya borgenären starka incitament att se till att denuntiation sker så snabbt som möjligt. 

Det finns inga formella krav som säger att denuntiationen ska ske skriftligt eller muntligt. Den behöver inte heller bekräftas som en rättslig delgivning, det räcker med att denuntiation skickats ut för att överlåtelsen ska vara giltig. Att tala in ett meddelande på låntagarens telefonsvarare skulle i princip kunna räcka för att anse att denuntiation har skett. Men det vanligaste är att denuntiation sker i form av ett skriftligt meddelande.

När används denuntiation

Det vanligaste är att denuntiation sker vid överlåtelse av lån som regleras av ett enkla skuldebrev. Men de används även vid överlåtelse av andra fordringar. Denuntiationen kan exempelvis gälla betalning av utfört arbete, när vara som någon hyrt ska lämnas tillbaka. Eller när en hyresbostad säljs och hyresgästerna fortsättningsvis ska betala hyra till en ny värd. 

Går det att bestrida en överlåtelse?

Förutsatt att denuntiation skett har låntagaren har ingen rätt att motsätta sig att en skuld skrivs över på en ny fordringsägare. Däremot går det att bestrida överlåtelsen om den nya borgenären försöker ändra eller försämra villkoren eftersom det inte är tillåtet om skulden regleras av ett enkelt skuldebrev. 

När krävs denuntiation?

Denuntiation krävs endast när enkla skuldebrev överlåts. Om överlåtelsen gäller ett innehavarskuldebrev kan vem som helst som har skuldebrevet kräva betalning på förfallodagen, utan att låntagaren informerats om detta i förväg.