Vad innebär det att min kund har inlett en företagsrekonstruktion?

Alla företag som säljer till andra företag råkar emellanåt ut för att någon av deras kunder inleder ett företagsrekonstruktionsförfarande. En vanlig fråga som vi jurister får, är vad detta förfarande innebär och vad fordringsägaren skall tänka på i en sådan situation.

Ett företag som har problem med sin likviditet (d.v.s. att betala sina skulder på förfallodagen) kan ansöka om att få inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande hos tingsrätten.

Tingsrätten tar beslut om företagsrekonstruktion och skall utse en rekonstruktör. Rekonstruktörens uppgift är att hjälpa företaget att komma till rätta med dess tillfälliga ekonomiska problem och att lägga fram en plan för hur detta skall gå till. Rekonstruktören skall inledningsvis gå igenom bolagets bokföring och upprätta en förteckning över bolagets tillgångar och skulder.

Rekonstruktören kallar sedan alla kända fordringsägare till ett borgenärssammanträde i tingsrätten inom 3 veckor från det att ansökningen ingavs till tingsrätten.

Vid detta möte skall borgenärerna yttra sig över om företagsrekonstruktionen skall fortsätta eller ej. En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan förlängas till att pågå under maximalt 1 år.

Rekonstruktören blir inte firmatecknare för företaget utan arbetar tillsammans med styrelsen för att sätta upp en plan för hur företaget skall komma ur den temporära krisen. Rekonstruktören skall tillse att gamla skulder inte betalas och att nya inköp görs kontant.

Rekonstruktören upprättar normalt även ett förslag till ett s.k. offentligt ackord där företagets samlade fordringar skrivs ned och ett procentuellt belopp (minst 25 %) skall betalas.

Rekonstruktören skickar i regel ut brev med fullmakter till fordringsägarna där de får skriva under om de kan godkänna bolagets förslag till ackordsuppgörelse. Därefter håller tingsrätten ett sammanträde där beslut tas om ett ackord skall godkännas eller ej.

Om ett ackord godkänns görs en plan för hur betalning av ackordslikviden skall ske. Det är inte ovanligt att företaget får betala ackordslikviden genom ett par delbetalningar.

Vad skall du som borgenär (fordringsägare) tänka på vid en företagsrekonstruktion

  1. Ta aktivt del av underlagen från rekonstruktören och ta gärna kontakt med rekonstruktören om ni har innehar viktig information som talar för eller mot att förförandet skall fortsätta. En rekonstruktion som inte lyckas innebär bara att företagets skuldbörda ökar då rekonstruktörens arvode, som ofta uppgår till höga belopp, får förmånsrätt i en ev. konkurs.
  2. Om ni vet att förfarandet endast är en taktisk åtgärd; inställ er på borgenärssammanträdet och motsätt er förfarandet. Ta kontakt även med andra borgenärer och prata ihop er.
  3. Ta aktiv del av ackordsförslaget och medverka eventuellt vid sammanträdet i tingsrätten.
  4. Se till att ni får kontant betalning vid fortsatta leveranser under rekonstruktionen.
  5. Följ upp att ackordet och delbetalningarna fullföljs. Ta kontakt med rekonstruktören om betalning inte sker enligt den godkända planen.

Frågor?

Om du har frågor kring företagsrekonstruktion eller behöver hjälp med ett sådant ärende kan du alltid kontakta någon av våra jurister.

Våra jurister arbetar på löpande räkning till ett timpris som för närvarande uppgår till 1695 kr exkl. moms. De tar inte betalt för att utreda och ge råd om huruvida de kan hantera ett uppdrag.

Våra jurister har särskild kompetens inom allmän affärsjuridik, obeståndsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenadrätt, fordringsrätt, hyres- och fastighetsrätt, hästjuridik, köprätt, leasingrätt, styrelseansvar och processrätt.

Kontaktuppgifter

Karl Bertrandt 
Tel 010-495 15 55
Mobil 072-570 77 85
Mail: Karl.bertrandt@marginalen.se

Petra Klemming
Tel 010-495 19 12
Mobil 0733-866335
Mail: Petra.klemming@marginalen.se