Konsumentverket får större mandat att ingripa mot kreditgivare

2015.06.03

Om ett kreditföretag brister i sin kreditprövning före beviljande av lån till konsumenter kan Konsumentverket idag vidta olika åtgärder, exempelvis sanktionsavgifter, men Konsumentverket har inte befogenhet att omedelbart stoppa fortsatt kreditgivning.

Detta har prövats av Kammarrätten i Göteborg i början av detta år. Mot denna bakgrund har nu Justitiedepartementet föreslagit (Ds 2015:24) att Konsumentverket ska ges lagstadgad möjlighet att förbjuda ett kreditföretag att omedelbart upphöra med kreditgivning till privatpersoner.

Förslaget är skickat på remiss och föreslås träda i kraft 1 mars 2016.