Frågor och svar om medias bevakning av Marginalen Bank

Under den senaste tiden har media rapporterat kring mindre banker och låneinstitut – och även om Marginalen Bank. Detta gör naturligtvis att du som kund får många tankar, funderingar och frågor. Här ger vi därför vår syn på frågeställningarna och gör vårt bästa att svara på alla frågor som ställts i media och som du som kund kan tänkas ha. 

1. Är Marginalen Bank en trygg och säker bank?

Marginalen Bank är en trygg och säker bank, som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet. Banken omfattas av insättningsgarantin och har som enda bank ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001-2008. Ledningssystemet granskas årligen av Det Norske Veritas (DNV). Marginalen Banks finansiella ställning är god och banken gjorde 2014 en vinst på 75 miljoner kronor. Marginalens historia går tillbaka till 1979.

2. Håller Marginalen Bank på att förlora sitt banktillstånd?

Marginalen Bank håller inte på att förlora sitt banktillstånd och det pågår idag inget tillsynsärende mot Marginalen Bank från Finansinspektionen. 

Anledningen till att media tar upp detta nu är troligen för att Marginalen Bank överklagat Finansinspektionens beslut från 2011* och att vi inom kort väntas få besked om Högsta Förvaltningsdomstolen tar upp vårt överklagande till prövning. 

Bankens överklagande handlar inte om banktillståndet, utan FI:s beslut kommer antingen att fastställas eller mildras, d.v.s. varningen kan tas bort och den ekonomiska påföljden kan sänkas ned till noll.

3. Varför har Marginalen Bank överklagat domen från 2011?

Marginalen Bank anser att FI:s beslut är felaktigt. Lagstiftningen avseende hur kreditbeslut mellan koncernbolag ska fattas är otydlig och lämnar utrymme för olika tolkningar. Aktiebolagslagen säger att en styrelse får delegera beslut (lämna beslutsrätt) till delar av styrelsen. Bankföreningen är av samma uppfattning och har utvecklat en branschpraxis som tillåter att styrelsen delegerar. För att fastställa klar och tydlig praxis för branschen valde Marginalen Bank att överklaga beslutet.

4. Kan Högsta Förvaltningsdomstolen dra in Marginalen Banks banktillstånd?

Nej, Högsta Förvaltningsdomstolen kan inte dra in banktillståndet. Om Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar att ta upp bankens överklagande till prövning finns följande scenarier:

1. Banken vinner målet och påföljden tas bort
2. Banken vinner målet delvis och påföljden mildras
3. Banken förlorar och FIs beslut från 2011 står fast

5. Vad krävs för att få ett lån i Marginalen Bank?

För samtliga lån så krävs det att du är folkbokförd i Sverige, är över 20 år (omstartslån 25 år), har fast månadsinkomst (för omstartslån även säkerhet i fastighet eller borgensman) och klarar en kreditbedömning.

6. Lämnar eller lämnade Marginalen Bank riskfyllda krediter med inlånade medel från allmänheten?

Nej, det gör vi inte och har heller aldrig gjort. Det kapital som vi lånar in från allmänheten används i huvudsak för utlåning till allmänheten. 99 procent av våra beviljade lån återbetalas. Detta visar att vi har en professionell kreditbedömningsprocess och inte beviljar lån till människor och företag utan återbetalningsförmåga.

Vår betryggande likviditetsreserv (d.v.s. de pengar vi inte lånar ut) investerar vi till en mycket låg risk i obligationer utgivna av Svenska staten, bostadsobligationer samt obligationer utgivna av svenska kommuner. Några aktieplaceringar av bankens likviditet förekommer inte.

7. Vänder sig Marginalen Bank till ”utsatta” kunder med svag ekonomi?

En liten del av våra kunder, cirka 6 procent, har svårt att få lån. Ofta beror det på att kunderna har fått en betalningsanmärkning och nekas då lån. Utan företag som Marginalen Bank vore dessa människor utestängda från lånemarknaden, ofta med personliga tragedier som följd. 

Marginalen Bank kan hjälpa dessa personer med finansiering genom att vi har kompetensen att bedöma deras förmåga att i framtiden betala tillbaka sina lån. Vi kallar dessa lån för Omstartslån, eftersom lånet i vissa fall både innebär en ekonomisk Omstart och en Omstart i livet. Våra Omstartslånekunder är några av våra mest nöjda kunder.

8. Erbjuder Marginalen Bank SMS-lån?

Nej, Marginalen Bank erbjuder inga SMS-lån.

9. Varför erbjuder Marginalen Bank lån utan att kräva säkerhet från låntagaren

Privatlån (blancolån) är en utbredd och smidig låneform som många kunder efterfrågar. Privatlån erbjuds av de flesta stora och små banker. Genom Privatlånet hjälper vi ofta kunderna att samla ihop och lösa betydligt dyrare småkrediter och i många fall sänka ränte- och lånekostnaderna. Vi har en professionell kreditbedömningsprocess och beviljar inte lån till människor och företag utan återbetalningsförmåga. 99 procent av våra lån återbetalas.

10. Har kunderna i Marginalen Bank dålig ekonomi?

Nej, våra kunder har en högre medelinkomst än genomsnittet i Sverige.

11. I Svenska Dagbladet stod det att Ewa Glennow tagit ut 24 mkr i utdelningar från Marginalen Bank. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Inga utdelningar har lämnats från Marginalen Bank.

12. Vad tycker kunderna om Marginalen Bank?

De flesta kunder är nöjda med Marginalen Bank, vilket vårt NKI-Index (nöjd-kund-index) visar som ligger över genomsnittet i branschen.

 


*2011 utdelade Finansinspektionen en varning och en straffavgift till Marginalen Bank. FI ansåg att banken inte följt reglerna för hur kreditbeslut mellan bolag inom koncernen ska hanteras. FI menar att beslut som rör krediter mellan bolag inom koncernen ska fattas av hela styrelsen. Felet som Marginalen Bank gjorde enligt FI var att delegera kreditbesluten (lämna beslutsrätt) till delar av styrelsen. Marginalen Bank hade en annan uppfattning än FI och valde att överklaga beslutet. Nu ligger ärendet hos Högsta Förvaltningsdomstolen som inom kort meddelar om man tar upp fallet till prövning.

Har du några fler frågor? Kontakta vår informationschef Anders Karlström