Förstärkt insättningsgaranti från 1 juli 2016

Insättningsgaranti

Från och med den 1 juli 2016 förstärks skyddet för sparande på samtliga konton.

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin kan även verka stabiliserande om en kris uppstår i det finansiella systemet.

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för insättningsgarantin. Ändringarna följer av ett omarbetat EU-direktiv som syftar till att harmonisera och förbättra skyddet för insättningar.  

De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2016 och innebär bland annat att:

  • Ersättningsbeloppet för insättare i Sverige bestäms i kronor i stället för i euro och beloppet har satts till 950 000 kronor per kund och institut.
  • Utöver detta belopp kan du i vissa fall ha rätt till högre ersättning på upp till 5 miljoner kronor. Det högre skyddet gäller endast för särkskilt angivna händelser, exempelvis om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.
  • Utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 arbetsdagar till 7 arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.
  • Information om insättningsgarantin från banker och finansiella institut förbättras.