Tips från våra redovisningskonsulter

Redovisningstips

År 2016 är påbörjat med nya möjligheter. Ett årsskifte innebär nyheter och förändringar på skatte- och redovisningsområdet. De här tipsen kan vara nytta för just dig. 

Du vet väl att det finns en professionell redovisningsverksamhet inom Marginalen? På Konsult AB Marginalen arbetar 20 redovisnings- och lönekonsulter med externa uppdrag för små och medelstora företag.

Årsredovisningslagen - förenklingar i upplysningskraven för mindre företag

Årsredovisningslagen uppdateras och anpassas till bl.a. EU-lagstiftning med jämna mellanrum. I november 2015 antogs proposition 2015/16:3 om tydligare redovisningsregler vilket medför ändringar i årsredovisningslagen med ikraftträdande den 1 januari 2016.

Dessa ändringar, som framför allt medför förenklingar i upplysningskraven för mindre företag, kommer inte att påverka upprättandet av bokslutet för 2015 utan får effekter först i bokslutet för 2016. 

Läs mer om ändringarna i redovisningslagen. 

 

Nya regler för rot- och rutavdrag

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. De nya reglerna innebär i korthet att:

  • Rotavdraget sänks till 30 % av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kr. För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kr per person och år för enbart rotarbeten, måste alltså arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).
  • Rutavdraget halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. Avdrag medges dock fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.

 

Nya regler för skattetillägg och skattebrott

Riksdagen har beslutat om nya regler avseende skattetillägg och skattebrott. Syftet är att stärka rättsäkerheten i skatteförfarandet.

Den som påförs skattetillägg avseende en oriktig uppgift ska inte kunna åtalas för skattebrott. Har en skattebrottsprocess inletts ska skattetillägg inte tas ut i samma fråga. Riksdagen har beslutat att detta ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.

 

Motverka svartarbete på byggen och främja en sundare konkurrens

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Kraven på personalliggare är i sig inget nytt krav utan finns sedan 2007 för restaurang- och frisörverksamhet och sedan 2013 för tvätteriverksamhet.

De nya reglerna berör både den som bygger (byggherren) och de företag som utför själva byggarbetet (byggverksamhet). Utförligare information om vem som är byggherre, vad byggverksamhet innebär m.m. finns på Skatteverkets hemsida.

Notera att reglerna inte gäller för privatpersoner som inte är näringsidkare och inte heller för mindre byggarbeten, högst 4 prisbasbelopp, för närvarande ca 180 000 kr.  

 

Hur man beräknar schablonintäkten på Investeringssparkonto

Har du ett investeringssparkonto (ISK)? En förändring som gäller från den 1 januari 2016 (att tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015, i praktiken alltså i den deklaration som upprättas 2017) är att schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 %.

Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot.

Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Mer information hittar du hos Skatteverket

 

Särskild löneskatt för dig som fyllt 65 år

Särskild löneskatt införs för arbetsinkomster och för aktiv näringsverksamhet för de som fyllt 65 år vid kalenderårets början, eller är yngre men uppbär hel allmän ålderspension. Den särskilda löneskatten blir 6,15 %. 

Gäller det dig? Läs mer